Επιλέξτε τη γλώσσα σας

OHSAS 18001 / ISO 45001

OHSAS 18001 / ISO 45001

OHSAS 18001 / ISO 45001 – Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Τι είναι το OHSAS 18001 / ISO 45001;

Το πρότυπο OHSAS 18001/ ISO 45001 αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο διεθνώς πρότυπο για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην λειτουργία κάθε εταιρείας. Δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία μας να διαχειρίζεται λειτουργικούς κινδύνους και να βελτιώνει τις επιδόσεις της. Παρέχει επίσης καθοδήγηση σχετικά με το πώς να διαχειριζόμαστε τις πτυχές της υγείας και της ασφάλειας της επιχειρηματικής μας δραστηριοτήτας. Αυτό βάση του πρότυπου επιτυγχάνεται πιο αποτελεσματικά, λαμβάνοντας υπόψη, με προσεκτική εξέταση την πρόληψη των ατυχημάτων, τη μείωση των κινδύνων και την ευημερία των εργαζομένων μας. Η συμμόρφωση της Sakispack με το πρότυπο OHSAS 18001 / ISO 45001 προφυλάσσει τους εργαζόμενους, τους πελάτες μας και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη από κινδύνους, ενώ η πιστοποίηση από τρίτους πιστοποιεί ότι η εταιρεία μας έχει λάβει μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων και επικίνδυνων καταστάσεων, χρησιμοποιώντας μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος.

ISO 45001

 

Γιατί το OHSAS 18001 / ISO 45001 είναι σημαντικό για την επιχείρησή μας;

 • Εντοπίζουμε κινδύνους, αξιολογούμε το ρίσκο και καθορίζουμε ελεγκτικά συστήματα
 • Προσαρμόζουμε την επιχείρησή μας σε κάθε νομική αλλά και άλλες απαιτήσεις
 • Θέτουμε στόχους και υλοποιούμε προγράμματα ΥΑΕ (Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία)
 • Ερευνούμε για πόρους, ορίζουμε ρόλους και υποχρεώσεις ευθύνης και διοίκησης
 • Βελτιώνουμε τις ικανότητές μας μέσω εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης
 • Προωθούμε την επικοινωνία την συμμετοχή και την διαβούλευση
 • Μέσω εσωτερικών διαδικασιών, αλλά και όχι μόνο (σύμβουλοι) διενεργούμε επιχειρησιακούς ελέγχους
 • Μεριμνούμε προκειμένου σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης να διαθέτουμε ετοιμότητα και αντίδραση
 • Μέσω προγραμμάτων αλλά και όχι μόνο διενεργούμε μέτρηση επιδόσεων, παρακολούθηση και βελτίωση τους

Τα οφέλη του OHSAS 18001 / ISO 45001

 • Προώθηση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας
 • Μείωση των πιθανών ατυχημάτων και βελτίωση της συνολικής απόδοσης του προσωπικού μας
 • Βελτίωση της συμμόρφωσης ως προς τις κανονιστικές και άλλες απαιτήσεις
 • Επίδειξη των υψηλών επιπέδων της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, στο πλαίσιο συμμετοχής μας σε διαγωνισμούς σε μεγάλα έργα ή για την επέκταση σε τοπικό επίπεδο για την δημιουργία νέων ευκαιριών – προοπτικών
 • Βελτίωση της αξιοπιστίας των εσωτερικών λειτουργιών μας ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πελατών μας και να ενισχύσουμε τη συνολική απόδοση μας
 • Αφοσίωση του προσωπικού μας στις ευθύνες τους, βοηθώντας την εξασφάλιση της ασφάλειας στο χώρο εργασίας τους.

 

Download